Monday, August 22, 2011

ang sabi ni BRO.. :)

There comes a time in our lives that we seek and ask Him of many things we need and want in life.

We find time praying and talking to Him about the things that concerns us..

Pero, para sa akin hindi lang tayo dapat magdasal o kausapin Siya sa oras ng pangangailangan natin.

Dapat nating ugaliing pasalamatan Siya sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, masaya man o masalimuot.

Lahat tayo may hinihingi sa Kanya, hindi ba?

At lahat tayo naghihintay ng kasagutan sa mga hiling nating yun..

Sa aking natutunan sa aming church, tatlong sagot raw ang binibigay ni BRO..

YES, NO and WAIT..

Napakaganda ng napakinggan kong ito..

YES, and He will give us what we want..

NO, and He will give us something better..

and

WAIT, and He will give us the best..

Ang ganda, di ba?

YES, dahil maaaring yung hiniling natin sa Kanya ay tiyak na makabubuti sa atin..

NO, dahil maaaring hindi naman ito makabubuti sa atin at tiyak rin namang may ibibigay Siyang mas magugustuhan at mas makakabuti sa atin..

and WAIT, dahil siguradong inihahanda Niya yung pinakamagandang regalo na ipagkakaloob Niya sa atin..

Ugaliin nating magpasalamat sa kahit ano pa mang sagot na ibibigay Niya sa atin dahil higit sa ating mga magulang na ang gusto ay yung makabubuti para sa atin, ganun din ang gusto ni BRO para sa mga anak Niya..


Be blessed! :)

No comments:

Post a Comment